ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.948/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale;

Examinând expunerea de motive nr.25.570/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.25.570/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.25.892/2018 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, adresa nr.104.082/2018 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, adresa nr.37.071/2018 a Administrației Județene a Finanțelor Publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2018, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018, conform anexei nr.2.

Art.3: Se modifică lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2018, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se modifică numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2018, conform anexei nr.4.

Art.5: (1) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1-4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 33/2018 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

Piatra Neamț

Nr. 287

Din 13 decembrie 2018

  • anexa 2 la HCJ nr. 287.PDF