ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu unele bunuri, precum și darea în administrare a acestora

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, 867, alin.(1) și art.868, alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.530/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 371/2018 a Primăriei municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.530/2018 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârile Consiliului Local al municipiului Roman nr.264 și nr.285/2017, adresa nr.3788/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, alin(5), lit.”a”, pct.1 și 2 și ale ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, cu bunurile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, precum si anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 68/2017 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, a bunurilor prevăzute la art.1, alin.(1), în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv construirea unor case de tip familial.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 29

Din 28 februarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 29.PDF