ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. ”a” , art.10 și 12, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr.24.614/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în urma demisiei doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru;

Văzând referatul constatator nr.24.614/2018, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Ia act de încetarea de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Mădălina-Veronica CIUBOTARU.

           (2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 290

Din 19 decembrie 2018