ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea tarifelor pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile art.8, alin.(3), lit. „j” din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6, alin.(1), lit.„k” și „j” din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, precum și ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

Examinând expunerea de motive nr.25.393/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.1887/2018 a Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.25.393/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit. ”d”, alin. (5) lit. ”a”, pct.13  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tariful pentru activitatea de eliminare a deșeurilor municipale la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov, valabil începând cu data de 1 ianuarie 2019, în cuantum de 94,90 lei/tonă, inclusiv TVA, calculat conform fișei de fundamentare prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă tariful pentru activitatea de eliminare a deșeurilor, altele decât cele municipale, la Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov, valabil începând cu data de 1 ianuarie 2019, în cuantum de 59,20 lei/tonă, inclusiv TVA, calculat conform fișei de fundamentare prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) La data intrării în vigoare a tarifelor prevăzute la art.1 și 2, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.72/2015 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor la depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov, cu modificările și completările ulterioare.

            (2) Cu aceeași dată, se modifică, în mod corespunzător, art.4 al Cap.5-tarife, facturare și modalități de plată din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 315/2017 pentru aprobarea modelului contractului de prestări servicii privind depozitarea în Depozitul județean de deșeuri nepericuloase Girov, urmând ca Serviciul public de administrare a sistemului de management integrat al deșeurilor în Județul Neamț să încheie cu utilizatorii acte adiționale la contractele de prestări servicii, conform modelului prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană, precum și Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 296

Din 19 decembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 296.PDF