ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.14, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr.25.732/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

              Văzând raportul de specialitate comun nr.25.732/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

             În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Sistem supraveghere video” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Neamț, în valoare totală de 76.943 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 65.642 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 45 de zile calendaristice, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire grup sanitar și dușuri” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, în valoare totală de 362.115,50 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 293.335,00 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 14 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza PT) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Refacerea digului de apărare a frontului de captare Preutești, comuna Timișești, județul Neamț”, în valoare totală de 5.203.370,20 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 4.272.580,00 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza PT) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Întocmire documentație și execuție lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în luna iunie 2018” în valoare totală de 905.836,07 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 883.742,50 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 297

Din 19 decembrie 2018