ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea participării Județului Neamț în proiectul

 ”CRESC –capacități antreprenoriale în economia socială”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.25873/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 25873/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „b” alin.(6), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Județului Neamț ca partener în cadrul proiectului „CRESC –capacități antreprenoriale în economia socială”, în vederea depunerii și obținerii finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU AP4/PI 9.V/OS 4.16 Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de Investiție 9v Promovarea antreprenoriatului social și  a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectivul specific 4.16 Consolidarea capacităților întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă.

Art.2: Se aprobă Acordul de parteneriat ce se va încheia de către Județul Neamț cu S.C. Euzone Consultancy Network SRL, ca lider de parteneriat, în vederea implementării în comun a proiectului „CRESC –capacități antreprenoriale în economia socială”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la cheltuielile totale ale proiectului „CRESC –capacități antreprenoriale în economia socială”,  în cuantum de 29.906,51 lei.

Art.4: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț, reprezentant legal al Județului Neamț, să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art.2.

Art.5: (1) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 299

Din 19 decembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 299.PDF