ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                                                                                        
HOTĂRÂRE
 
privind asocierea Județului Neamț cu Federația Română de Tenis în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean
 
          Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.2 alin.(1), art.3 alin.(1) și ale art.18¹ alin.(2) lit.”d” din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.202/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1221/2017 a Federației Române de Tenis;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 202/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției de management şi Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Federația Română de Tenis, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea meciului România-Luxemburg din cadrul Cupei Davis, contând pentru primul tur al Grupei Zonale II Europa/Africa, în perioada 3 -4 februarie 2018, la Sala Polivalentă din Piatra Neamț, județul Neamț.
 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 125.000 lei.
    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Federația Română de Tenis, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
 
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
 
 
                                                     
                     CONTRASEMNEAZĂ:
                                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                            Daniela SOROCEANU
Piatra Neamț
Nr. 3
Din 09 ianuarie 2018
 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 3.PDF