ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5), lit.”a”, pct.1 și ale alin. (6) lit.„a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3664/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 764/2018 a Colegiului Național de Informatică Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3664/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv, organizarea Concursului Internațional Pluridisciplinar „PROSOFT@NT” și a Olimpiadei Internaționale de Informatică pe Echipe, ce vor avea loc în perioada 28.02.- 3.03.2018, în municipiul Piatra Neamț, județul Neamț.

 (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ și Colegiul Național de Informatică Piatra Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2: Direcția de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă, Direcţia Achiziții și Logistică și Complexul Muzeal Județean Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

         Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 30

Din 28 februarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 30.PDF