ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

         Având în vedere prevederile art. 107, alin.(2), lit.„b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.25.798/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.25.798/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 164/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 a. postul de personal contractual de șofer, treapta profesională I, studii medii/generale din cadrul Compartimentului auto al Serviciului administrativ, protocol și întreținere din cadrul Direcției achiziții și logistică, poziția 190 în statul de funcții, se transformă în șofer, treapta profesională II, studii medii/generale;

b. funcția publică de execuție vacantă de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului guvernanță corporativă, comunicare și imagine al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, poziția 209 în statul de funcții, se transformă în funcție publică de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 20 decembrie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 302

Din 19 decembrie 2018