ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare și aprobarea rețelei școlare de învăţământ special pentru anul școlar 2019-2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.5, lit.”a” din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 24 alin.(1) din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 – 2020;

             Examinând expunerea de motive nr. 25.784/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

             Văzând raportul de specialitate comun nr. 25.784/2018 al Direcției de management și Direcției generale buget finanțe, Hotărârea nr.5/2018 a Consiliului de Administrație al  Liceului Tehnologic Special Ştefan cel Mare, avizul nr.15879, 16004/2018 al Inspectoratului Școlar Județean Neamț,

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

              În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Începând cu anul şcolar 2019-2020, se aprobă schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special Ştefan cel Mare, în Școala Profesională Specială Ştefan cel Mare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă rețeaua școlară pentru învățământul special din județul Neamț pentru anul școlar 2019-2020, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

Piatra Neamț

Nr. 304

Din 19 decembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 304.PDF