ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113, alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.25.705/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.48.387/2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.25.705/2018 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, avizul consultativ nr.7/2018 al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                             

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.105/2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a)             postul de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Proiect ”Centrul Zonal De Mobilizare a Resurselor Locale pentru Servicii Integrate Destinate Copilului în Dificultate”, poz. 56 din statul de funcții- anexa nr. 2.1) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/30.05.2018, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional II;

b)            postul de asistent social practicant, studii superioare, din cadrul Serviciului de Protecție a Copilului la Asistent Maternal Profesionist, poz. 2 din statul de funcții-anexa nr. 2.2) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/30.05.2018, se transformă în asistent social principal, studii superioare;

c)              postul de instructor educator pentru activități de resocializare, studii superioare, din cadrul Centrului Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț, poz. 5 în statul de funcții-anexa nr. 2.6) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/30.05.2018, se transformă în instructor educator pentru activități de resocializare debutant, studii superioare;

d)            postul de kinetoterapeut debutant, studii superioare, din cadrul Centrului Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț, poz. 9 în statul de funcții-anexa nr. 2.6) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/30.05.2018, se transformă în kinetoterapeut, studii superioare;

e)            postul de pedagog social, studii medii, din cadrul Centrului Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț, poz. 65 în statul de funcții-anexa nr. 2.6) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/30.05.2018, se transformă în pedagog social principal, studii postliceale;

f)              postul de logoped debutant, studii superioare, din cadrul Centrului de Recuperare de Zi pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț, poz. 9 din statul de funcții – anexa nr. 2.7) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/30.05.2018, se transformă în logoped, studii superioare;

g)             postul de kinetoterapeut debutant, studii superioare, din cadrul Complexului de Servicii ”Romanița” Roman, poz.11 din statul de funcții-anexa nr. 2.8) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/30.05.2018, se transformă în kinetoterapeut, studii superioare;

h)            postul de asistent medical debutant, studii postliceale, din cadrul Complexului de Servicii ”Romanița” Roman, poz.32 din statul de funcții-anexa nr. 2.8) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/30.05.2018, se transformă în asistent medical, studii postliceale;

i)               postul de instructor educator pentru activități de resocializare principal, studii superioare, din cadrul Complexului de Servicii ”Familia Mea” Roman, poz.6 din statul de funcții-anexa nr. 2.9) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/30.05.2018, se transformă în pedagog social, studii medii;

j)              postul de muncitor calificat, studii generale/medii, treapta profesională I, din cadrul Complexului de Servicii ”Familia Mea” Roman, poz.56 din statul de funcții-anexa nr. 2.9) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/30.05.2018, se transformă în muncitor calificat, studii generale/medii, treapta profesională III;

k)             postul de pedagog social, studii postliceale, din cadrul Complexului de Servicii ”Ozana” Tg. Neamț, poz. 6 în statul de funcții– anexa nr. 2.10) la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/30.05.2018, se transformă  în instructor educator pentru activități de resocializare debutant, studii superioare .

Art.2:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

Piatra Neamț

Nr. 305

Din 19 decembrie 2018