ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor activităţi finanţate integral din venituri proprii la nivelul Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.71, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.8, alin.(4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.25.118/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.2123, 2605 și 2612/2018 ale Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 25.118/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă următoarele activităţi finanţate integral din venituri proprii la nivelul Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu”Neamţ:

a)                  realizarea și participarea la proiecte de cercetare și dezvoltare pentru susținerea, promovarea și valorificarea culturii scrise în plan național și internațional;

b)                  editarea și tipărirea de cărți, broșuri, publicații periodice, ghiduri de bibliotecă, lucrări și materiale de specialitate sau de interes general;

c)                  organizarea unor servicii de formare și perfecționare profesională specifică în domeniul conservării și protejării bunurilor culturale din domeniul culturii scrise ce fac parte din patrimoniul cultural național;

d)                 organizarea, desfăşurarea, găzduirea unor cursuri ce susțin educația permanentă a diferitelor categorii de utilizatori ai bibliotecii publice: învățarea limbilor străine, dezvoltare personală, alfabetizare digitală, educație culturală, ateliere creative dedicate copiilor și tinerilor, cluburi de vacanță, ateliere-dezbatere pe diverse domenii de interes.

Art.2: Veniturile proprii realizate pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la art.1 se constituie din:

a)                  contravaloarea cursurilor de formare profesională, a cursurilor de dezvoltare personală, a atelierelor creative dedicate copiilor;

b)                  sume încasate din comercializarea unor studii/cercetări/materiale informative realizate de bibliotecă și partenerii săi;

c)                  venituri din proiecte derulate în parteneriat cu alte instituții/organizații;

d)                 sume încasate din închirierea sălii de curs pentru partenerii bibliotecii care desfășoară activități de formare conform tarifelor aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Neamț.

Art.3: Din veniturile proprii realizate potrivit art.2 se suportă următoarele cheltuieli:

a)                   cheltuieli de promovare/reprezentare și publicitate a instituției, a serviciilor și activităților bibliotecii;

b)                  cheltuieli pentru promovarea și valorificarea culturii scrise, prin cercetare, documentare și publicarea de studii;

c)                   cheltuieli privind achiziționarea materialelor consumabile pentru toate serviciile contra cost oferite de bibliotecă;

d)                  cheltuieli privind modernizarea spațiilor Centrului de formare al bibliotecii;

e)                   cheltuieli ocazionate de implicarea în proiecte/parteneriate (cofinanțare).

            Art.4: (1) Activităţile prevăzute la art. 1 se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite care le organizează.

            (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii se întocmeşte la venituri, pe surse de provenienţă, iar la cheltuieli, după natura şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.

            (3)Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii.

            (4) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor prevăzute la art. 1 se realizează prin Trezorerie, conform prevederilor legale în vigoare.

            (5) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor prevăzute la art.1 se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice.

Art.5 (1) Direcţia Generală Buget-Finanţe şi conducerea Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

             (2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

             (3) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 158/2014 privind aprobarea unor activităţi finanţate integral din venituri proprii la nivelul Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

Piatra Neamț

Nr. 306

Din 19 decembrie 2018