ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.5, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, precum şi ale art.1 și art.7, alin.(2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând expunerea de motive nr.25.671/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.5139 și 5245/2018 ale Primăriei Comunei Ceahlău;

Văzând raportul de specialitate comun nr.25.671/2018 al Direcţiei generale buget finanţe şi Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ceahlău nr.63/2018, precum şi rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.6, lit.”a” şi lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, în scopul asigurării funcţionării Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău, instituţie publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico – sociale din judeţul Neamţ, pe perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019.

   (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării unităţii medico-sociale prevăzute la alin. (1), în cuantum de 55.000 lei/lună.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Ceahlău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcția juridică și relații internaționale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

   (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

Piatra Neamț

Nr. 307

Din 19 decembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 307.PDF