ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei unei convenții de asociere

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.125 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.25.791/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.48.860/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.25.791/2018 al Direcției Juridice și Relații Internaționale, Hotărârea nr.9/2018 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.2, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă prelungirea cu 2 ani a duratei convenției de asociere a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Fundația „Hope and Homes for Children” România, încheiată în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv „Închiderea Centrului de plasament din cadrul Complexului de servicii „Elena Doamna” Piatra Neamț”, respectiv până la data de 31 decembrie 2020.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.38/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Fundația „Hope and Homes for Children” România.

Art.2: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la convenția de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 309

Din 19 decembrie 2018