ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2018

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și ale art.8 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.50/2011 privind aderarea Județului Neamț la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Neamț, precum și ale art. 12 din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;

Examinând expunerea de motive nr. 2921/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 60/2018 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2921/2018 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ, în calitate de membru susţinător al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ, în cuantum de 10.000 lei, pentru anul 2018.

(2) Contribuţia anuală a Judeţului Neamţ urmează a fi utilizată de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru:

-realizarea de programe în vederea ameliorării stării de sănătate, a prevenirii îmbolnăvirilor şi alinării suferinţelor locuitorilor judeţului Neamţ;

– promovarea participării copiilor şi tinerilor la activităţile specifice.

Art.2:  (1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ va transmite, până la data de 31.12.2018, justificarea modului de cheltuire a sumei de la art.1, alin. (1), cu menţiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanţator.

(2) Direcţia generală buget-finanţe va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 31

Din 28 februarie 2018