ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea unui acord în calitate de proprietar

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.38, alin.(2) din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată;

Examinând expunerea de motive nr.25.714/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.17.370/2018 a Instituției Prefectului-Județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 25.714/2018 al Direcției Arhitect Şef și al Direcției de management, Certificatul de urbanism nr.1074/2018 eliberat de primarul Municipiului Piatra-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. “c”, alin.(5), lit.„c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă, la solicitarea Instituției Prefectului- Județul Neamț,  emiterea, în calitate de proprietar, a acordului de amplasare a unui mesh destinat promovării identității vizuale pe plan local a exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, pe clădirea proprietate a Județului Neamț, situată în municipiul Piatra Neamț, strada Alexandru cel Bun, nr.27, ce are destinația de sediu al Consiliului Județean Neamț.

(2) Modelul și amplasarea mesh-ului pentru care se emite acordul sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) După expirarea perioadei de exercitare a Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România, beneficiarul acordului prevăzut la alin.(1) este obligat să demonteze, pe cheltuiala sa, mijlocul de publicitate ce face obiectul prezentului acord.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 310

Din 19 decembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 310.PDF