ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea unor Hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Județean Neamț;

  Având în vedere prevederile art.11, alin.(1) și (4) din cadrul Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Examinând expunerea de motive nr. 25.792/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 25.792/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă modificarea și completarea anexei nr.1 – Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea și completarea anexei – Salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, al Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Neamț, al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Neamț, precum și al Serviciului Public Salvamont Neamț  la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.236/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul serviciilor publice de interes județean, aceasta urmând a avea forma prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2019.

(2) Direcția de management și Direcția generală buget-finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 311

Din 19 decembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 311.PDF