ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(3), alin.(4) și alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.25.787/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării preotului paroh al Parohiei Adormirea Maicii Domnului Valea Arini, comuna Bălțătești, județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 25.787/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparținând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul județului Neamț, cu un post, pentru Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” Valea Arini, comuna Bălțătești, județul Neamț.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare comunicării prezentei hotărâri Secretariatului de Stat pentru Culte, în vederea finanțării acestora din bugetul de stat.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 312

Din 19 decembrie 2018