ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei comisii speciale de analiză şi verificare

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.29 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.41 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 8/2017;

Examinând expunerea de motive nr. 26.183/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 26.183/2018 al Direcției juridice și relații internaționale şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 (1) Se constituie comisia specială de analiză şi verificare a necesității, oportunității și legalității implementării proiectului cu tema ”Centrul de Resurse Educaționale pentru Autism – CREA”, în următoarea componenţă:

1.Cristian Ungurianu;

2.Valentin Constantin Stavarache;

3.Olga Nistor;

4.Neculai Pușcașu.

 (2) Comisia organizată potrivit alin.(1) va avea următoarele obiective:

– să analizeze, atât propunerea de parteneriat, cât și punctele de vedere ale celor două servicii de specialitate menționate, având acces în acest sens la documentele necesare, cu respectarea prevederilor legale;

– să prezinte consiliului județean, până la data de 31 ianuarie 2019, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate, raport ce va conține concluzii și propuneri în legătură cu obiectul de activitate al comisiei.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 313

Din 19 decembrie 2018