ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.17, alin.(2) şi (3) din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr.25.167/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.25.167/2018 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale,  raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum  şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 26.329/2018;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ domnul Neculai Puşcaşu, consilier judeţean, în locul doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru.

            (2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.189/2016 privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2: (1)  Se validează persoana desemnată potrivit art.1, alin.(1) ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

            (2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.221/2016 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 316

Din 19 decembrie 2018