ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii și plății cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile art.1, art.4 și art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7, alin.(3)-(5) din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.7/2006 privind aprobarea aderării Consiliului Județean Neamț la Asociația Adunarea Regiunilor Europei, ale art.7, lit.„a” și art.11, lit.„b” din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.75/2008 privind participarea Județului Neamț la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.VIII, pct.1, lit.„a” și art.X, pct.2, lit.a” din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.115/2007 privind aprobarea actului constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.34, alin.(2), lit.„c” din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 72/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Asociației „Grupul de Acțiune Locală CEAHLĂU”;

        Examinând expunerea de motive nr.3205/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate comun nr.3205/2018 al Direcţiei juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget, finanțe, adresele nr.321/2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, nr.13.689/2017 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, factura nr.2018107/2017 a Adunării Regiunilor Europei, nr.55/2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispozitiilor art.11, alin.(1), (2) și (4), art.12, alin.(1), art.14, art.91, alin.(6), lit.„a” și „c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă valoarea și plata cotizației/contribuției financiare datorată de Județul Neamț în calitate de membru al unor asociații de dezvoltare intercomunitară sau altor organizații neguvernamentale, fără scop lucrativ, precum și pentru Fondul de Dezvoltare Regională, pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia juridică și relații internaționale și Direcția generală buget, finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 32

Din 28 februarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 32.PDF