ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, ale art.39, alin.(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, și ale Precizărilor nr.462.010/2018 ale Ministerului Finanţelor Publice;

Examinând expunerea de motive nr.3513/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.3513/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ nr.790/2018, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2018, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2018, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2018, conform anexei nr.4.

Art.5: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2017, după cum urmează:

    25.770 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

    1.000 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare.

Art.6: Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 33

Din 28 februarie 2018

  • anexa 2 la HCJ nr. 33.PDF