ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA)

 

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.5.109/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Solicitării de clarificare nr. OI/1079/SSC/2018 a Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman – Ministerul Educației Naționale;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.109/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 87, art. 91, alin.(1), lit.„e”, alin.(3), lit.„d”, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.300/2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului de interes regional „Șansa la educație, viitor asigurat”(SEVA), cu modificările și completările ulterioare, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Serviciul proiecte europene din cadrul Direcției investiții, programe și infrastructură județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 34

Din 15 martie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 34.PDF