ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune

a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

”ECONEAMȚ” din Zona 2, județul Neamț”

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

       Având în vedere prevederile art.2, lit.„e” și art.29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin.(1), lit.„e”, art.13, alin.(1), lit.„b” și alin.(2) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.21, alin.(1) al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 75/2008, cu modificările și completările ulterioare;

        Examinând expunerea de motive nr.5155/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate comun nr.5155/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură judeţeană și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(5), lit.„a”, pct.13 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din Zona 2, județul Neamț”, către Societatea Comercială ROSSAL S.R.L., ofertant declarat câștigător, ca urmare a finalizării procedurii de achiziție publică.

Art.2: Se aprobă încheierea contractului de concesiune „Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților          administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din Zona 2, județul Neamț”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă redevența și tarifele aferente serviciilor prestate de operator, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ să voteze, în numele Județului Neamț, aprobarea atribuirii și încheierii contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ din Zona 2, județul Neamț”, în forma aprobată potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.5: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 36

Din 30 martie 2018

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 36.PDF