ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al

Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

  Examinând expunerea de motive nr.5285/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Județean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 77/2018 a Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5285/2018 al Direcției de Management și al Direcției Juridice și Relații Internaționale, Hotărârea nr.2/2018 a Consiliului de Administrație al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. c şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 13/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 37

Din 30 martie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 37.PDF