ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 91, alin.(2), lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.107, alin.(2), lit.„b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5836/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5836/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.271/2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a)         funcția publică de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Gestionare Proiecte și Programe, Serviciul Buget și Gestionare Proiecte și Programe al Direcției Generale Buget Finanțe (poz. 64 în statul de funcții) se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

b)         funcția publică de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Patrimoniu al Direcției de Management (poz. 94 în statul de funcții) se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

c)         funcția publică de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management (poz. 98 în statul de funcții) se transformă în consilier, clasa I, grad profesional principal;

d)        postul de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional I din cadrul Compartimentului Relații Interinstituționale și Registratură (poz. 193 în statul de funcții) se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional debutant;

e)         postul de personal contractual – referent, studii superioare de scurtă durată, grad profesional I din cadrul Compartimentului Comunicare și Imagine al Direcţiei de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă (poz. 210 în statul de funcții) se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional debutant;

f)          postul de personal contractual  – consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Asistență Socială, Relații Interne și Internaționale al Direcției Juridice și Relații Internaționale (poz. 50 în statul de funcții) se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional II;

g)         postul de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Proiecte Europene al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană (poz. 129 în statul de funcții) se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional II.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2018.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 38

Din 30 martie 2018