ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederilor art.6, lit. „d” și art.11 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Examinând expunerea de motive nr.5261/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5261/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă modificarea cap.I, lit. „b”- Funcții publice generale de execuție, nr.crt.3 -Funcția: referent de specialitate, grad profesional superior din anexa nr.1- Salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, în sensul majorării limitei maxime a coeficientului corespunzător gradației 0 de la 2,40 la 3,00 și, implicit, a majorării limitei maxime a salariului de bază corespunzător aceleiași gradații de la 4560 la 5700.

Art.2: Direcția de management și Direcția generală buget-finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 39

Din 30 martie 2018