ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în ceea ce privește unele bunuri aflate în proprietatea publică a Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, precum și ale art.867, alin.(1), art.868, alin.(1) și art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 526/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 526/2018 al Direcției de management, Direcției generale buget finanțe și Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale alin.(5), lit.”a”, pct.1 și 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.188/2016 privind completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, asupra bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă transmiterea bunurilor prevăzute la art.1 din domeniul public al Județului Neamț în domeniul public al Municipiului Piatra Neamț.

Art.3: Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, precum și pentru modificarea inventarului domeniului public județean în mod corespunzător.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 44

Din 30 martie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 44.PDF