ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice

pentru o serie de obiective de investiții de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5259/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5259/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 159, km 6+400-13+300, județul Neamț”, în valoare totală de 8.842.433 lei, din care construcții-montaj în sumă de 8.303.531 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 8 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 159, km 23+500-27+400, județul Neamț”, în valoare totală de 5.328.280 lei, din care construcții-montaj în sumă de 4.989.005 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 6 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (DALI) și principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 241 C, km 7+000-9+450, județul Neamț”, în valoare totală de 3.998.434 lei, din care construcții-montaj în sumă de 3.717.638 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 5 luni, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 45

Din 30 martie 2018