ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5151/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.5151/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(3) lit. „f” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Stație de pompieri Bicaz”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Stație de pompieri Dragomirești”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Stație de pompieri Poiana Teiului”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Stație de pompieri și SMURD Tîrgu Neamț”, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Demolare clădire existentă și construire clădire administrativă Corp C5-Centru Militar Județean Neamț”, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reparație șarpantă și înlocuire învelitoare remize auto- Centru Militar Județean Neamț”, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua de apă potabilă pentru casă de tip familial P+E, str.Nufărului, nr.2, Piatra Neamț”, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua de canalizare pentru casă de tip familial P+E, str.Nufărului, nr.2, Piatra Neamț”, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua de energie electrică pentru casă de tip familial P+E, str.Nufărului, nr.2, Piatra Neamț”, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.11: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 46

Din 30 martie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 46.PDF