ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.5300/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5300/2018 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct.4, 5 și 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă evenimentele de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și Direcţia generală buget finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 47

Din 30 martie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 47.PDF