ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.99/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Județului Neamț – perioadă de programare 2014-2020

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.5301/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5301/2018 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.„b”, alin.(3), lit. „d” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se  aprobă completarea Planului de acțiuni anexă la Strategia de dezvoltare a Județului Neamț- perioadă de programare 2014-2020 – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.99/2015, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.                  La obiectivul specific 5.2.- Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor pe piață, activitatea 5.2.1. –Dezvoltarea infrastructurii și echipamentelor turistice pentru crearea de produse competitive, se include proiectul de interes județean „Complex de agrement „Ținutul lui Creangă””- Tîrgu-Neamț;

b.                  La obiectivul specific 5.2.- Dezvoltarea de produse turistice integrate și introducerea lor pe piață, activitatea 5.2.2.- Dezvoltarea marketingului turistic al județului Neamț, se includ proiectele de interes județean „Aplicație mobilă în scopul promovării județului Neamț ca destinație turistică” și „Porțile Neamțului”.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamţ

Nr. 48

Din 30 martie 2018