ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

  

        Consiliul Judeţean Neamţ;

         Având în vedere prevederile art.55, alin.(3) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.5, lit.”f”, ale art.112, alin.(3), lit.”q” și ale art.135, alin.(1), lit.”a” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

         Examinând expunerea de motive nr. 4646/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.9072/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 4646/2018 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul art. 91 alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Județean Neamț, cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în vederea realizării proiectului ”Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție”, care are drept scop principal dezvoltarea unor servicii specifice pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție socială, integrarea lor socio-profesională și inserția mai facilă pe piața muncii.

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Judeţul Neamţ şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de parteneriat.

Art.3: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 49

Din 30 martie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 49.PDF