ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
 
HOTĂRÂRE
 
privind numirea doamnei Mihaela Mereuță în funcția de director-manager al Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț
 
Consiliul Judeţean Neamţ;
            Având în vedere prevederile art.4 alin.(2) și ale art.23 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 256/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 256/2018 al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. „e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
           Art.1: Începând cu data de 15 ianuarie 2018, doamna Mihaela Mereuță se numește în funcția de director-manager al Bibliotecii Județene ”G.T. Kirileanu” Neamț, pentru o perioadă de 3 ani.
Art.2: Președintele Consiliului Județean Neamț, Direcția de management, precum și Direcția juridică și relații internaționale vor lua măsurile ce se impun în vederea negocierii și încheierii contractului de management.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
 
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
                                                                          
 
 
 
              CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI
                                                                                               Daniela SOROCEANU
 
 
 
Piatra Neamț
Nr. 5
Din 09 ianuarie 2018