ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor echipamente către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al  Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.25, lit.„a”, „c”, „f” și „g” din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu  modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4152/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4152/2018 al Direcției achiziții și logistică, al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, adresa nr. 3815614/2018 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, ale alin. (5) lit. ”a” pct. 8, ale art. 97 și ale art.124  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț a bunurilor proprietate privată a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe o perioadă de 5 ani.

(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) vor fi utilizate conform destinației lor, numai pentru desfășurarea activității specifice a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț.

Art.2: Direcţia achiziții și logistică și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Petrodava” al Județului Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv pentru efectuarea operațiunilor de predare-preluare a bunurilor.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 50

Din 30 martie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 50.PDF