ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.15, alin.(1) din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3179/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3179/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018, în sumă totală de 2.600.000 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte în domeniile cultură, învățământ, sănătate și servicii sociale”, valabil pe anul 2018, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, alocate pentru activități non-profit de interes județean „Proiecte activități sportive”, valabil pe anul 2018, prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modelul contractului de finanțare nerambursabilă, valabil pe anul 2018, prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 56

Din 30 martie 2018

  • anexa 2 la HCJ nr. 56.PDF