ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea persoanei responsabile cu evidențierea datelor în Registrul Datoriei Publice Locale și Registrul Garanțiilor Locale

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.62, alin.(5)-(8) și (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Cap.I-Înregistrarea datoriei publice, pct.9, din anexa la Ordinul nr.1059/2008 al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice;

Examinând expunerea de motive nr.5933/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.5933/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.6470/2018;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează doamna Ana-Roxana Niculiță, șef serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, ca persoană responsabilă cu evidențierea datelor în Registrul Datoriei Publice Locale și Registrul Garanțiilor Locale.

Art.2: În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 116/2005 privind numirea persoanei responsabile cu evidențierea datelor în Registrul datoriei publice locale și Registrul garanțiilor locale.

Art.3:. Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 58

Din 30 martie 2018