ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Romii Romașcani  în vederea realizării

unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(1) din Legea nr. 66/2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea etniei romilor din România".

Examinând expunerea de motive nr.5916/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 20/2018 a Asociaţiei Romii Romașcani;

Văzând raportul de specialitate comun nr.5916/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin(5), lit.„a”, pct.1, 4 și 5, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Romii Romașcani, în vederea realizării unor activități dedicate acțiunii „Ziua Internațională a Romilor”, ce se va desfășura în municipiul Roman, în ziua de 8 aprilie 2018.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 10.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Romii Romașcani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 59

Din 30 martie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 59.PDF