ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ
CONSILIUL  JUDEŢEAN
                                   
HOTĂRÂRE
 
privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ
 
 
  Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 58, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale pct.5.13.3, alin.(1), lit.„b” din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr.229/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 229/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1: Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017, prin utilizarea sumei de 17.131.813,68 lei din excedentul bugetului local pe anul 2016.
Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 1.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2018.
Art.3: Se aprobă utilizarea sumei de 2.000 mii lei, provenită din excedentul bugetului local al Județului Neamț pe anul 2017, pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile și cheltuielile secţiunii de funcționare pe anul 2018.
 Art.4: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.
 
 
 
P.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Ion ASAFTEI
         
 
 
                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                                          Daniela SOROCEANU
 
 
Piatra Neamț
Nr. 6
Din 09 ianuarie 2018