ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării Concursului de idei „Porțile Neamțului”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 6793/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.793/2018 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.„b”, alin.(3), lit. „d” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă organizarea Concursului de idei „Porțile Neamțului”, având un buget total de 40.000 lei, din care 32.000 lei fond de premiere, iar 8.000 lei cheltuieli de transport, masă și cazare pentru membrii juriului.

(2) Se aprobă Regulamentul și tema concursului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr. 61

Din 05 aprilie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 61.PDF