ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5017/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.5017/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr. SP/1536/2018 a Ministerului Sănătății- Direcția generală economică, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2018, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018, conform anexei nr.2.

Art.3: Se modifică lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2018, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se modifică numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2018, conform anexei nr.4.

Art.5: Se modifică art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 33/2018 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018, după cum urmează:

Art.5: Se aprobă utilizarea sumei de 27.770 mii lei din excedentul bugetar înregistrat la finele anului 2017, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.”

Art.6: (1) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 33/2018 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018.

Art.7: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 62

Din 05 aprilie 2018