ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind revocarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea Județului Neamț aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

       Având în vedere prevederile art.867, alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.36/2018 privind atribuirea și încheierea contractului ”Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ” din Zona 2, județul Neamț”.

        Examinând expunerea de motive nr. 6811/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

       Văzând raportul de specialitate comun nr.6811/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(1), lit.„c”, alin.(4), lit.„a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Pe data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunurilor între Județul Neamț și operatorul Societatea Comercială ROSSAL S.R.L. Roman care va asigura serviciul de salubrizare pentru Zona 2 a Județului Neamț, se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, asupra bunurilor proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, cu o valoare totală de 21.632.385,30 lei ( inclusiv T.V.A.), cu datele de identificare prevăzute în anexele nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La aceeași dată, se revocă dreptul de administrare constituit în favoarea unităților administrativ-teritoriale din Zona 2 asupra platformelor de colectare a deșeurilor proprietatea Județului Neamț, aferente proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, cu o valoare totală de 2.045.771,98 lei ( inclusiv T.V.A.), cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, Serviciul unitatea de implementare a proiectelor și mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și unitățile administrativ-teritoriale din Zona 2 vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin întocmirea documentației de predare-primire a bunurilor.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, următoarele acte administrative:

          Art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 97/2015 privind aprobarea transmiterii în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a unor bunuri din patrimoniul Județului Neamț, în sensul diminuării numărului de bucăți și a valorii cu bunurile pentru care se revocă darea în administrare;

          Anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 123/2015 privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț;

          Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.242/2015 privind darea în administrare a platformelor de colectare a deșeurilor realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”;

          Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.213/2016 privind darea în administrare temporară către Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a unor bunuri.

Art.4: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 63

Din 05 aprilie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 63.PDF