ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind avizarea comisiei de concurs/examen, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art. 181, alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2, alin.(2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7140/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.1600/2018 a Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

   Văzând raportul de specialitate nr. 7140/2018 al Direcţiei de management, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, după cum urmează:

Președinte: dr. Anca Mihaela Hîncu – manager al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

Membri:  – Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                        Veronica Vasiliu- reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                        – Iuliana Năstase-Onu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                        – Daniela Florina Marcoci – reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Neamț;

                        – Dan Gabriel Arvătescu, reprezentant al Colegiului Medicilor Neamț;

                        – Maria Oprea – reprezentant al salariaților;

   Secretar: Dorina Varniote – referent.

  Art.2: Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, după cum urmează:

  Președinte:– Angela Conache-Gavriliu – reprezentantul Consiliului Județean Neamț;

  Membri:   – Florin Grumezescu– reprezentant al Consiliului Județean  Neamț;

                    Andrei-Octavian Tărantuș-Bărbuleț  – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                    – Alexandrina Neamțu- reprezentant al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman;

                    – Elena Mucilenița – reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Neamț;

                     – Constantin Nanu, reprezentant al Colegiului Medicilor Neamț;

                     – Claudiu Baciu – reprezentant al salariaților;

    Secretar: Dorina Varniote – referent.

   Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

Piatra Neamț

Nr. 65

Din 26 aprilie 2018