ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul public al Județului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6766/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 4373/2017 și nr. 13.562/2018 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6766/2018 al Direcției de management și Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.29/2018, asupra bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă realizarea operațiunilor de cadastru și de publicitate imobiliară privind alipirea terenurilor prevăzute la art.1, urmată de dezmembrarea terenului rezultat în 2 loturi de teren egale, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a tuturor cheltuielilor necesare și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale aferente operațiunilor prevăzute la art.2.

(2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

   Piatra Neamț

Nr. 66

Din 26 aprilie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 66.PDF