ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Complexului Muzeal Județean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.13, alin.(2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată, precum și ale art.31 din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.6455/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.660 și 753/2018 ale Complexului Muzeal Județean Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate nr.6455/2018 al Direcției de Management, Hotărârile nr.3 și 4/2018  ale Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Județean Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamţ, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 251/2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Complexului Muzeal Județean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Complexului Muzeal Județean Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 68

Din 26 aprilie 2018

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 68.PDF