ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.867, alin.(2), art. 868, alin.(2) și ale art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5968/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.5513/2018 a Primăriei Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5968/2018 al Direcției de management,  Direcției arhitect șef şi Direcţiei juridice și relaţii internaţionale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean

Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.c), alin.(5) lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul privind realizarea unor lucrări de reparații – revizie tâmplărie, refacere pardoseli, tavane, tencuieli și zugrăveli la pereți, la imobilul proprietate a Judeţului Neamţ, situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare nr.246 (fost Club Petrotub) – Corpul de clădire C6 (etajul 1).

Art.2: Acordul prevăzut la art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Primăria Municipiului Roman a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea executării lucrărilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 75

Din 26 aprilie 2018