ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public SALVAMONT Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, precum și ale anexei la Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor şi a condiţiilor de ocupare a funcţiilor specifice din serviciile publice de salvamont;

Examinând expunerea de motive nr.7.442/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.47/2018 a Serviciului Public SALVAMONT Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.442/2018 al Direcției de management și Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit.„c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Serviciului Public SALVAMONT Neamț, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 248/2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public SALVAMONT Neamț, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării postului vacant de salvator montan, studii medii, gradul II, poziția 2 în statul de funcții, în salvator montan, studii medii, gradul III.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 mai 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Serviciul Public SALVAMONT Neamț şi Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 76

Din 26 aprilie 2018