ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 31/2018 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și ale art.8 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.50/2011 privind aderarea Județului Neamț la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Neamț, precum și ale art. 12 din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;

Examinând expunerea de motive nr. 7379/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 159/2018 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7379/2018 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă majorarea contribuţiei Judeţului Neamţ pentru anul 2018, în calitate de membru susţinător al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ, cu suma de 39.000 lei.

Art.II: În mod corespunzător, se modifică și se completează art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 31/2018 privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2018, acesta urmând a avea conținutul:

Art.1:  (1) Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ, în calitate de membru susţinător al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ, în cuantum de 49.000 lei, pentru anul 2018.

(2) Contribuţia anuală a Judeţului Neamţ urmează a fi utilizată de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru:

-realizarea de programe în vederea ameliorării stării de sănătate, a prevenirii îmbolnăvirilor şi alinării suferinţelor locuitorilor judeţului Neamţ;

– promovarea participării copiilor şi tinerilor la activităţile specifice;

-organizarea și participarea la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și de natura dezastrelor;

-încheierea de convenții de colaborare și derularea de programe de acțiune comune cu alte societăți sau asociații care desfășoară activități umanitare, cu societăți comerciale, cu ministere și alte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și locale, în vederea realizării misiuniii sale umanitare.”

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

Piatra Neamț

Nr. 77

Din 26 aprilie 2018