ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea unor anexe ale unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 7458/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7458/2018 al Direcției de management și Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă rectificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 157/2009 privind acordarea unui mandat special privind majorarea capitalului social al Companiei Județene APA SERV S.A., urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă rectificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 247/2015 privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aparținând patrimoniului Județului Neamț, urmând ca aceasta să aibă conținutul prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcția de management, precum și reprezentanții Consiliului Județean Neamț S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APASERV S.A. vor urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

Piatra Neamț

Nr. 78

Din 26 aprilie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 78.PDF