ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 lit.f) din Contractul de reprezentare – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale unor agenţi economici de interes judeţean, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7628/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7628/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției de management și al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se acordă mandat special persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL S.A. în vederea diminuării capitalului social al acestui agent economic, cu suma de 2.000.000 lei.

Art.2:Reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale TROLEIBUZUL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și vor informa Consiliul Județean Neamț asupra stadiului îndeplinirii formalităților legale ce derivă din aceasta.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

Piatra Neamț

Nr. 79

Din 26 aprilie 2018